Over onderwijsvernieuwing

Omslag 'In School We Trust'

Hoe zit het met onderwijsvernieuwingen?

  • Onderwijsvernieuwingen volgen elkaar in snel tempo op.
  • Wordt de kwaliteit van het onderwijs er ook beter van?
  • Waar richt het onderwijs zich eigenlijk op?
  • En wie bepaalt de koers?

We kunnen tegenwoordig een mens op de maan zetten, honden clonen en met onze smartphones virtuele werelden betreden. Tegelijkertijd kent ons onderwijs dalende resultaten bij stijgende kosten, bij een steeds sterkere beïnvloeding door de overheid. Hoe is deze situatie te verklaren? Vanuit deze vragen heb ik de afgelopen 7 jaar uitgebreid onderzoek gedaan naar de internationale achtergronden van onderwijsvernieuwingen.
Als je meer wilt weten over hoe de huidige situatie in het Nederlandse onderwijs is ontstaan, dan ben je op de juiste plek.

‘In School We Trust’ is gebaseerd op een uitgebreid onderzoek van 20.000 pagina’s aan vaak onderbelichte nota’s, beleidsstukken en onderzoeken. Deze zijn opgesteld door foundations, internationale organisaties, wetenschappers, overheidscommissies en verschillende onderzoekers. Het betreft een introductie, want het onderwijs is een groot veld.

Invloedrijke documenten en denkers spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de richting waarin het Nederlandse onderwijs zich ontwikkelt. Deze richting wordt steeds meer ingegeven door economische en/of politieke belangen. NGO’s, foundations en internationale samenwerkingsverbanden blijken krachtig mee te werken aan onderwijsvernieuwingen èn ontwikkelingen in de samenleving. Het is duidelijk dat heel andere dan pedagogische inzichten en motieven een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de richting waarin het onderwijs zich ontwikkelt.

De onderbelichte impact op ons onderwijs

Op hoofdlijnen onderscheid ik vier hoofdfasen in de internationale ontwikkelingen van ons onderwijs.

Uit mijn onderzoek heb ik de conclusie getrokken dat internationale invloeden, visies en concepten over ons onderwijs weinig bekend lijken te zijn. Over een aantal zaken informeert het Nederlands Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) niet of beperkt. Toch zijn veel verschijnselen in onderwijs en samenleving herleidbaar tot internationale impulsen vanuit overheidsinstanties, foundations en andere spelers.
(Klik hier voor het Engelstalige overzicht van deze vier fasen)

Vier fasen onderwijsvernieuwingen

Wat is ons beeld van de realiteit?

Een helder begrip van onderwijsontwikkelingen in Nederland vraagt om kennis van de internationale wortels. De vele dimensies en mindsets verdienen gerichte aandacht. Zeker nu internationale ontwikkelingen steeds meer invloed lijken uit te oefenen.
(Klik hier voor het Engelstalige figuur )

De toekomst vraagt om bewustzijn en het groeien van het vermogen om met elkaar in gesprek te gaan. Daarbij is kennis van belang van invloedrijke drijvende krachten in het onderwijsveld en de samenleving. De toekomst vraagt niet om polarisatie maar om begrip van alle belangen die meespelen, ook de minder bekende.

Wat kun je verwachten?

Internationale invloeden op Nederlands onderwijs: een diepgaande verkenning

De bedoeling van het boek is om te laten zien dat er qua internationale invloeden op ons onderwijs meer ‘onder de zon’ is dan in het algemeen wordt aangenomen. De stand van zaken in ons onderwijs wordt hierdoor minder gekoppeld aan buitenlandse spelers. Dit kan polarisatie tussen mensen in Nederland vergroten, omdat een deel van de onderliggende krachten, concepten en mindsets onvoldoende bekend zijn.

Drie boeken

‘In School We Trust’ is ook te zien als ‘drie boeken’ ineen:

  1. Samenvatting van internationale onderwijsliteratuur van ca. 1800 t/m 2023.
  2. Introductie in het werk van drie schrijvers/onderzoekers op het gebied van internationaal onderwijs: John Taylor Gatto, Charlotte Thomson Iserbyt en Beverly Eakman.
  3. Een opstap voor eigen onderzoek in de internationale onderwijsliteratuur.

Deze uitgave is van belang voor ieder die het onderwijs en de vrije ontwikkeling van kinderen aan het hart gaan.

Vraag een gratis hoofdstuk aan over ons Pruisisch onderwijs!

Opt-in freebie or newsletter